Polityka prywatności - Szybka-Moneta.pl


Pożyczka na czasie

Polityka Prywatności

www.szybka-moneta.pl


Administratorem  danych osobowych  w rozumieniu  art. 4  pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  dalej  RODO jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  w Krakowie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281138, REGON 120476540, NIP 9452081295, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł wpłacony w całości.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@szybka-moneta.pl,  telefonicznie 12 357 43 58 lub listownie  na adres: Vega Sp. z o.o., ul. Bociana 20, 31-231 Kraków.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się za pośrednictwem maila pisząc na adres iod@szybka-moneta.pl

Składając wniosek o pożyczkę w serwisie www.szybka-moneta.pl osoba ubiegająca się o pożyczkę lub zamierzającą korzystać lub korzystająca z usług Vega Sp. z o.o. w tym zawierająca Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przyszłości (zwana dalej Użytkownikiem) podaje  dane osobowe dobrowolnie w celach realizacji umowy pożyczki tj. dokonania oceny zdolności kredytowej, a następnie zawarcia umowy i udzielania pożyczek. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na  żądanie Użytkownika dotyczących zawarcie umowy pożyczki oraz jej wykonania. Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem  formularza zamieszczonego na stronie internetowej Użytkownik podaje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne  dla potrzeb świadczonych usług. Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji  chronione są poprzez szyfrowanie  z użyciem  protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach w których występujemy o zgodę Użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a dotyczy to wykorzystania  adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych oraz danych identyfikacyjnych  do porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną. Występujemy także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu oceny zdolności kredytowej. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji umowy.

Jeżeli nie występujemy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Przy weryfikacja tożsamości Użytkownika oraz spełnienie obowiązku identyfikacyjnego  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Podczas wykonania umowy pożyczki lub też w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed  zawarciem umowy pożyczki podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO

Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, reklamacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na nie podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeżeli przeciwdziałamy ewentualnym wyłudzeniom, co leży w uzasadnionym interesie Vega Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  podstawą prawna przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług partnerów biznesowych Vega Sp. z o.o. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Vega Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie:
 • dane identyfikujące osobę w tym PESEL, imię i nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, status zawodowy, nazwa pracodawcy, dochód miesięczny;
 • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e -mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym cel  i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków o pożyczkę oraz obciążenia innymi pożyczkami.
Vega Sp. z o.o. zbiera dane osobowe od Użytkowników lub od podmiotów trzecich, które przekazują nam informacje na podstawie udzielonych przez Użytkownika upoważnień  lub w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Vega Sp. z o.o. następującym kategoriom podmiotów:
 • na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody wskazanym  w upoważnieniu podmiotom w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
 • podmiotom wspierającym Vega Sp. z o.o.  w prowadzonej działalności  w oparciu o odpowiednie klauzule  chroniące dane osobowe Użytkownika w prowadzeniu działalności tj. firmy kurierskie,  pocztowe, telekomunikacyjne, firmy wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmy wykonujące usługi księgowo – podatkowe oraz przelewy i płatności, kancelarie prawne, firmy wspierające promocję naszych produktów i współpracujące  w ramach kampanii marketingowych.
Okres przez który przechowujemy dane osobowe Użytkownika:
 • dla celów dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez 3 lata  od zebrania danych a jeśli umowa pożyczki zostanie zawarta  przez okres 3 lat po wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki;
 • dla celów realizacji umowy pożyczki  -  przez okres trwania umowy;
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń - do momentu przedawnienia się potencjalnych roszczeń z tego tytułu;
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Vega Sp. z o.o. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki bądź z innego tytułu;
 • dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych  - do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia sądowego;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy pożyczki, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia  wynikające z umowy, a w przypadku zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania takich postepowań;
 • dla celów tworzenia zestawień i statystyk przez czas trwania umowy pożyczki, a następnie nie dłużej niż przez okres  po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
 • dla celów prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości Vega Sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego;
 • dla celów archiwalnych po wygaśnięciu umowy dane są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres;
 • dla celów marketingu – do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje  także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Vega Sp. z o.o. danych osobowych  w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wykonywanie tych praw następuje w oparciu o art 15-22 RODO.

Dodatkowo informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi  przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Wskazujemy, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody  w celu dokonania oceny zdolności kredytowej stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej. Wynik profilowania  ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia  umowy pożyczki,  z tym zastrzeżeniem że osobie ubiegającej się o pożyczkę  przysługuje  w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Vega Sp. z o.o. i wyrażenia własnego stanowiska, a także do zakwestionowania tej decyzji. 


Szybki kontakt

telefon: (12) 357 43 58
biuro@szybka-moneta.pl

Godziny pracy
pn-pt 8:00 - 17:00

Nasze atuty

 • Jasne zasady
 • Szybka wypłata
 • Bezpieczeństwo
 • Polska firma