[miejscowosc] [data]
PEŁNOMOCNICTWO
NR [ID Klienta]

Ja, [imię i nazwisko], zamieszkały(-ą) pod adresem [adres], [kod] [miejscowosc], adres korespondencyjny [adres], [kod] [miejscowosc], legitymujący(-a) się dowodem osobistym [nr dowodu], numer PESEL: [pesel], e-mail [email], numer telefonu [nr telefonu],

udzielam

VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł,


pełnomocnictwa do zawarcia w moim imieniu Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych w formie elektronicznej oraz podpisania jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby działając w imieniu i na rzecz Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Wyrażam wolę, aby Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działała przy zawarciu Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych zarówno w imieniu moim, jak i w imieniu własnym tj. aby Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była drugą stroną Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych zawartej przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w moim imieniu i na moją rzecz.

Oświadczam, że otrzymał(em/am) treść Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych wraz z załącznikami i akceptuję jej postanowienia.

Pełnomocnictwo wygasa:

1. po zawarciu Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych w formie elektronicznej oraz podpisaniu jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2. w przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną Weryfikacją wynikającą z dokonanej oceny ryzyka kredytowego z upływem 60 dni od udzielenia pełnomocnictwa.