REGULAMIN PROMOCJI "Pierwsza pożyczka za darmo"


§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem promocji jest VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000281138; NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł

2. Promocją objęte są osoby fizyczne ubiegające się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na stronie www Pożyczkodawcy.

3. Promocja skierowana jest do klientów, którzy po raz pierwszy starają się o pożyczkę w Vega Sp. z o.o.

4. Pierwsza pożyczka będzie uprawniać Pożyczkobiorcę do udzielenia mu rabatu w wysokości 100 % opłaty za udzielenie wnioskowanej Pożyczki.

5. Promocja dotyczy pierwszych pożyczek udzielanych na okres maksymalnie 30 dni.

6. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pierwsza pożyczka za darmo ma prawo do wnioskowania o przedłużenie okresu spłaty na okres kolejnych 30 dni, przed upływem terminu określonego jako Dzień Spłaty.

7. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

8. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, zgodnie z Tabelą 2.

9. Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może nastąpić jednokrotnie w przypadku Pierwszej pożyczki za darmo na okres 30 dni.

10. Po uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty Opłaty za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, spłata kwoty Pożyczki określonej w Umowie ulega przedłużeniu z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.

11. Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien podać numer Pożyczki i informację o przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki zgodnie z informacją uzyskaną od Pożyczkodawcy. Po uiszczeniu Prowizji za przedłużenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki.

12. Za dzień uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki uznawany będzie dzień obciążenia Konta Bankowego Pożyczkobiorcy.

13. Złożenie wniosku o pożyczkę po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.

14. Niniejszy regulamin promocji "Pierwsza pożyczka za darmo" wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku i obowiązuje do odwołania.

Tabela. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pierwszej Pożyczki w Promocji "Pierwsza pożyczka za darmo"

Kwota pożyczki w zł
Stanardowa opłata za udzielenie pożyczki na okres od 5 do 7 dni w zł Opłata za udzielenie pożyczki na okres od 5 do 7 dni uwzględniająca promocję w zł Standardowa opłata za udzielenie pożyczki na okres od 8 do 15 dni w zł Opłata za udzielenie pożyczki na okres od 8 do 15 dni uwzględniająca promocję w zł Standardowa opłata za udzielenie pożyczki na okres od 16 do 30 dni w zł Opłata za udzielenie pożyczki na okres od 16 do 30 dni uwzględniająca promocję w zł
500 75 0 110 0 130 0
600 90 0 132 0 156 0
700 105 0 154 0 182 0
800 120 0 176 0 208 0
900 135 0 198 0 234 0
1000 150 0 220 0 260 0
1100 165 0 242 0 286 0
1200 180 0 264 0 312 0
1300 195 0 286 0 338 0
1400 210 0 308 0 364 0
1500 225 0 330 0 390 0
1600 240 0 352 0 416 0
1700 255 0 374 0 442 0
1800 270 0 396 0 468 0
1900 285 0 418 0 494 0
2000 300 0 440 0 520 0
2100 315 0 462 0 546 0
2200 330 0 484 0 572 0
2300 345 0 506 0 598 0
2400 360 0 528 0 624 0
2500 375 0 550 0 650 0
2600 390 0 572 0 676 0
2700 405 0 594 0 702 0
2800 420 0 616 0 728 0
2900 435 0 638 0 754 0
3000 450 0 660 0 780 0


Tabela 2. Wysokość Opłat za przedłużenie okresu Pożyczki

Kwota pożyczki
w zł

Opłata za przedłużenie terminu spłaty pożyczki na 30 dni w zł
500 130
600 156
700 182
800 208
900 234
1000 260
1100 286
1200 312
1300 338
1400 364
1500 390
1600 416
1700 442
1800 468
1900 494
2000 520
2100 546
2200 572
2300 598
2400 624
2500 650
2600 676
2700 702
2800 728
2900 754
3000 780