REGULAMIN PROMOCJI "Pierwsza pożyczka za darmo"


§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem promocji jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000281138; NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł

2. Regulamin promocji „Pierwsza pożyczka za darmo” stanowi integralną część Umowy Ramowej a zawarte w Umowie Ramowej definicje mają tożsame znaczenie.

§2 Zakres i warunki promocji

1. Promocją objęte są osoby fizyczne, które złożyły Wniosek o Udzielnie Pożyczki i dokonały rejestracji na stronie WWW Pożyczkodawcy, jeżeli jest to pierwsza Umowa Pożyczki zawarta z Pożyczkodawcą.

2. Pierwsza Umowa Pożyczki uprawnia Pożyczkobiorcę do udzielenia mu rabatu w wysokości 100 % Opłaty za Udzielenie Pożyczki.

3. Promocja dotyczy pierwszych Umów Pożyczki zawartych z Pożyczkodawcą, udzielanych na okres maksymalnie 30 dni.

4. Pożyczkobiorca jest obowiązany spłacić Pożyczkę najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.

§3 Naruszenie warunków promocji

1. Warunkiem skorzystania z promocji „Pierwsza pożyczka za darmo” objętej niniejszym regulaminem jest terminowe spłacenie Pożyczki, czyli najpóźniej w Dniu Spłaty.

2. W przypadku spłaty Pożyczki po upływie Dnia Spłaty lub braku spłaty Pożyczki, udzielony rabat ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Opłatą za Udzielnie Pożyczki i Odsetkami, czyli na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ramowej.

3. Uprawnienia Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszego regulaminu przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności warunku określonego w § 3 ust. 1 i 2.

4. Anulowanie niniejszej promocji w wyniku nieterminowej spłaty lub braku spłaty nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

§4 Postanowienia końcowe

1. Złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.

2. Niniejszy regulamin promocji "Pierwsza pożyczka za darmo" wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2019 roku i obowiązuje do odwołania.