UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH
NR [ID Klienta]

zawarta na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki z dnia [data] r. w Krakowie pomiędzy:

VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł, zwaną dalej Pożyczkodawcą,
a
[imię i nazwisko], zamieszkały(-ą) pod adresem [adres], [kod] [miejscowosc], adres korespondencyjny [adres], [kod] [miejscowosc], legitymujący(-a) się dowodem osobistym [nr dowodu], numer PESEL: [pesel], e-mail [email], numer telefonu [nr telefonu], zwanym dalej Pożyczkobiorcą,


zwanych dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
§1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej udzielania pożyczek gotówkowych (dalej w niniejszej umowie: „Umowa Ramowa”), Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych („Pożyczki”) w sposób i na zasadach określonych w Umowie Ramowej i załącznikach, tj. w szczególności w Regulaminie, a Pożyczkodawca zobowiązuje się spłacać Pożyczki na zasadach określonych w tych dokumentach.

2. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy Ramowej, a zawarte w nim definicje mają tożsame znaczenie w niniejszej Umowie Ramowej.

3. Pożyczkodawca potwierdza, że zgodnie z treścią Umowy Ramowej, po dokonaniu pozytywnej Weryfikacji Pożyczkobiorcy, w oparciu o Tabelę, będzie udzielał Pożyczkobiorcy wnioskowanych przez Pożyczkobiorcę Pożyczek, poprzez przelew Kwoty Pożyczki, na wskazane przez Pożyczkobiorcę Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.

4. Strony niniejszym potwierdzają i oświadczają, że ich dalsze kontakty związane z procesem uzyskiwania/udzielania kolejnych Pożyczek będą odbywały się za pomocą Konta Internetowego na Stronie WWW i/lub poczty elektronicznej („e-mail”), zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.

5. Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza, że:
(a) wszystkie dane, które udostępnił lub udostępni Pożyczkodawcy w celu Weryfikacji, są prawdziwe,
(b) spełnia wszystkie warunki określone w Umowie Ramowej i Regulaminie.

§2 Pełnomocnictwo

1. Dokonując Rejestracji Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Ramowej w formie elektronicznej oraz podpisania jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w imieniu Pożyczkobiorcy przez osoby działając w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy.

2. Warunkiem udzielenia przez Pożyczkobiorcę Pełnomocnictwa jest zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę treści Umowy Ramowej na Stronie WWW.

3. Pełnomocnictwo uprawnia Pożyczkodawcę do zawarcia Umowy Ramowej, której tekst został przez Pożyczkobiorcę zaakceptowany na Stronie WWW.

4. Pełnomocnictwo wygasa: po zawarciu Umowy Ramowej w formie elektronicznej oraz podpisaniu jej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną Weryfikacją wynikającą z dokonanej oceny ryzyka kredytowego z upływem 60 dni od udzielenia pełnomocnictwa.

5. Pożyczkobiorca wyraża zgodę, aby Pożyczkodawca działał przy zawarciu Umowy Ramowej zarówno w imieniu Pożyczkobiorcy, jak i w imieniu własnym tj. aby Pożyczkodawca był drugą stroną Umowy Ramowej zawartej przez Pożyczkodawcę w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy.

6. Dokument Pełnomocnictwa oraz Umowa Ramowa są przesyłane Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej przed zawarciem Umowy Ramowej na trwałym nośniku i wymagają potwierdzenia Opłatą Rejestracyjną.

§3 Warunki udzielenia i spłaty Pożyczki

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek w jednorazowych kwotach, maksymalnie do 7000 zł, na wybrany przez Pożyczkobiorcę okres.

2. W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę, a kolejna Pożyczka może zostać udzielona jedynie wówczas, gdy poprzednia zostanie całkowicie spłacona, łącznie z wszelkimi należnościami ubocznymi, opłatami i kosztami.

3. Pożyczkobiorca sam decyduje o wysokości Kwoty Pożyczki i Okresie Pożyczki, jednakże w granicach określonych §2 pkt 21 Regulaminu.

4. Udzielenie każdej Pożyczki związane jest z pobraniem przez Pożyczkodawcę Opłaty za Udzielenie Pożyczki. Opłata za Udzielenie Pożyczki obliczana jest stosunkowo i zależy od Kwoty Pożyczki oraz Okresu Pożyczki. Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany o wysokości Opłaty za Udzielenie Pożyczki poprzez Formularz. Odpowiednie Opłaty za udzielenie pożyczek w danych kwotach znajdują się w Tabeli załączonej do niniejszej Umowy Ramowej oraz na Stronie WWW.

5. Opłata za Udzielenie Pożyczki, stanowi jedyny koszt Pożyczki. Z zastrzeżeniem §5 pkt 6 (odsetki za opóźnienie w spłacie), Pożyczka nie jest oprocentowana.

6. Pożyczkobiorca dokonywać może spłaty Pożyczek na jedno z poniższych Kont Bankowych Pożyczkodawcy nr:
(a) 91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
(b) 81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski lub
(c) 16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

7. Kwota Pożyczki do Spłaty będzie spłacana w złotych polskich.

8. Przelew powinien wskazywać: imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, numer rejestracyjny Pożyczkobiorcy na Stronie WWW (numer ID Klienta), numer Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy oraz numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie przelewu, pozwalające na jego identyfikację.

9. W przypadku, gdy Dzień Spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Dzień Spłaty Pożyczki ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

10. Każda kwota wpłacona przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będzie najpierw zaliczana na poczet Opłaty za Udzielenie Pożyczki, a następnie kolejno na poczet odsetek i Kwoty Pożyczki.

11. Przed Dniem Spłaty Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Dniu Spłaty poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS, na co Pożyczkobiorca wyraża niniejszym zgodę.

12. Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, bez dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Pożyczkodawca rozliczy Pożyczkę w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty Pożyczki, przy czym Opłata za Udzielenie Pożyczki zostanie zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni faktycznego korzystania z Pożyczki.

13. W przypadku, gdy na skutek pomyłki ze strony Pożyczkobiorcy powstanie nadpłata lub niedopłata nie przekraczająca kwoty 3,00 zł, rozliczenie nastąpi na wniosek Pożyczkobiorcy przekazany e-mailem w formie elektronicznej.

§4. Obowiązki Stron

1. Strony zobowiązują się przestrzegać warunków niniejszej Umowy Ramowej i dochować poufności informacji uzyskanych podczas jej obowiązywania.

2. W ramach niniejszej Umowy Ramowej, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
(a) dokonywania terminowych spłat Kwot Pożyczki do Spłaty,
(b) niezwłocznego uaktualnia swoich danych zamieszczonych na Koncie Internetowym poprzez poinformowanie Pożyczkodawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o swoich nowych danych; Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę,
(c) przekazywania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu Rejestracji i Weryfikacji,
(d) przestrzegania postanowień Umowy Ramowej, Regulaminu oraz pozostałych warunków określonych w załącznikach do Umowy Ramowej,
(e) nieudostępniania swoich poufnych danych, w tym nazwy użytkownika i hasła Osobom trzecim.

3. Pożyczkodawca jest zobowiązany do informowania Pożyczkobiorcy:
(a) o podjętej Decyzji,
(b) na wniosek Pożyczkobiorcy - o wszelkich sprawach związanych z Umową Ramową, Umową Pożyczki oraz udzielonymi Pożyczkami,
(c) o zmianach Regulaminu, Umowy Ramowej i Tabeli.

§5. Opóźnienie w spłacie Pożyczki

1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca jest uprawniony do podejmowania w stosunku do Pożyczkobiorcy działań windykacyjnych dopuszczalnych w świetle prawa. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych, mających na celu monitorowanie oraz dochodzenie uregulowania należnego zobowiązania wykonywane będą, według wyboru Pożyczkodawcy, w szczególności następujące czynności:
(a) wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości tekstowej sms,
(b) wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości mail,
(c) wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty.

2. Pożyczkobiorca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody Pożyczkodawcy wynikłe z niespłacenia Pożyczki w terminie, w tym za rzeczywiste koszty niezbędnych czynności windykacyjnych. Pożyczkodawca wskazuje, że po wysłaniu Pożyczkobiorcy co najmniej dwóch wezwań do zapłaty, po których łącznie opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie Pożyczki wyniesie ponad 45 dni, będzie kierował sprawy zaległości na drogę postępowania sądowego, co może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy kosztami sądowymi i egzekucyjnymi zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy Ramowej.

3. Pożyczkodawca ma prawo podejmować działania windykacyjne za pośrednictwem Osób trzecich.

4. W przypadku skierowania przez Pożyczkodawcę windykacji na drogę sądową, Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany przez właściwe organy państwowe do poniesienia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego według obowiązujących przepisów.

5. Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki aż do dnia całkowitej spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania Odsetek za czas opóźnienia.

6. Odsetki za czas opóźnienia niespłaconych kwot Pożyczki będą naliczane w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkobiorca każdorazowo informowany jest o wysokości odsetek za czas opóźnienia w Formularzu Informacyjnym. Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje Pożyczkobiorcę na trwałym nośniku o zmianie wysokości odsetek za czas opóżnienia, w razie gdyby stopa referencyjna NBP została zmieniona albo gdyby zmieniły się przepisy prawne, które określają wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie.

7. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

8. Pożyczkodawca może odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Kolejnej Pożyczki w przypadku przekroczenia Dnia Spłaty.

9. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy Ramowej za wypowiedzeniem 7-dniowym w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki większej niż 60 dni.

§6. Odstąpienie od Umowy

1. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki zawartej na podstawie niniejszej Umowy Ramowej, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Ramowej lub poszczególnej Umowy Pożyczki.

2. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej. Dla zachowania terminu odstąpienia, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie uważa się za dokonane z momentem doręczenia oświadczenia Pożyczkodawcy.

3. Pożyczkobiorca, który w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej lub odstąpieniu od Umowy Pożyczki jest zobowiązany względem Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej Pożyczki, zwraca Kwotę Pożyczki wraz z Odsetkami przy Odstąpieniu.

4. Odsetki przy Odstąpieniu za okres od dnia wypłaty Kwoty Pożyczki do 30 – ego dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki będą naliczane w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych, określonych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego i wynoszą dwukrotność odsetek ustawowych w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Pożyczkobiorca każdorazowo informowany jest o wysokości Odsetek przy Odstąpieniu w Formularzu Informacyjnym. Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje Pożyczkobiorcę na trwałym nośniku o zmianie wysokości Odsetek przy Odstąpieniu, w razie gdyby stopa referencyjna NBP została zmieniona albo gdyby zmieniły się przepisy prawne, które określają wysokość maksymalnych odsetek ustawowych.

5. Zwrot Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami przy Odstąpieniu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki.

6. Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu i zwróceniu przez Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami przy Odstąpieniu na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca dokona całkowitego rozliczenia Pożyczki w terminie do 30 dni.

§7. Wypowiedzenie Umowy i zmiana Umowy Ramowej

1. Niniejsza Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę Ramową w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie, przy czym Pożyczkodawca musi takie oświadczenie złożyć na trwałym nośniku.

3. Termin wypowiedzenia dla Pożyczkobiorcy wynosi 1 miesiąc, a dla Pożyczkodawcy dwa miesiące.

4. Umowa Ramowa wygasa z chwilą śmierci Pożyczkobiorcy.

5. Wypowiedzenie Umowy Ramowej przez Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę czy jej wygaśnięcie nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań dotyczących spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty na podstawie uprzednio zawartej Umowy Pożyczki.

6. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany Umowy Ramowej w okresie 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do realizacji Umowy Ramowej.

7. O zmianie Umowy Ramowej Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy Ramowej w formie elektronicznej na trwałym nośniku zawierającym dokument nowej Umowy Ramowej. W wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca wskaże postanowienia Umowy Ramowej, które uległy zmianie oraz datę wejścia w życie nowej Umowy Ramowej. Zmiana Umowy Ramowej będzie dla Pożyczkobiorcy wiążąca, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy Ramowej na zasadach określonych w § 7 Umowy Ramowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy Ramowej.

§8. Klauzula Poufności

1. Strony są zobowiązane do zachowania w poufności informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy Ramowej z wyjątkiem, gdy ujawnienie tych informacji będzie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jest dopuszczone przez zapisy Umowy Ramowej.

§9. Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej Umowy Ramowej stanowią:
(a) Regulamin Udzielania Pożyczek (załącznik nr 1),
(b) Tabela (załącznik nr 2),
(c) Formularz Informacyjny (załącznik nr 3),
(d) Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (załącznik nr 4),
(e) Regulamin Promocji jeśli Umowa Pożyczki została zawarta na warunkach promocyjnych.

2. Niniejsza Umowa Ramowa zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Pożyczkodawcę elektronicznego potwierdzenia przyjęcia jej treści przez Pożyczkobiorcę, a w formie elektronicznej w oparciu o Pełnomocnictwo, w dniu jej podpisania przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową Ramową do Pożyczek zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (adres aktualny na dzień zawarcia Umowy: ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

5. Spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą Umową Ramową, Strony rozstrzygają drogą wzajemnych negocjacji. Jeżeli Strony nie mogą dojść do porozumienia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu, rozbieżności lub roszczenia są one rozpatrywane przez sąd właściwy ustalony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Umowę Ramową wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Dokument podpisywany elektronicznie, podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.