UMOWA POŻYCZKI
NR [numer pozyczki]/[id klienta]

zawarta pomiędzy:

VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł, zwaną dalej pożyczkodawcą,

a

[imię i nazwisko], prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą [nazwa firmy], [adres siedziby], [kod siedziby] [miejscowosc siedziby], NIP [NIP], REGON [REGON], zamieszkały(-ą) pod adresem [adres], [kod] [miejscowosc], adres korespondencyjny [adres], [kod] [miejscowosc], legitymujący(-a) się dowodem osobistym [nr dowodu], numer PESEL: [pesel], e-mail [email], numer telefonu [nr telefonu] zwanym dalej pożyczkobiorcą,


zwanych dalej łącznie stronami,
o następującej treści:
§1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki na cele związane z prowadzoną przez pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą o następujących parametrach finansowych:

Kwota pożyczki (zwana także kapitałem pożyczki):
Opłata przygotowawcza (zwana dalej opłatą):
Prowizja za udzielenie pożyczki (zwana dalej prowizją):
Odsetki kapitałowei: 20.5% w skali roku, ale nigdy nie więcej niż maksymalna wysokość odsetek wynikających z art. 359§2¹ k.c
Odsetki od zadłużenia przeterminowanego: 24.5% w skali roku, ale nigdy nie więcej niż maksymalna wysokość odsetek wynikających z art. 481§2¹ k.c
Liczba rat miesięcznych:


a pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem spłat. Harmonogram spłat stanowi załącznik nr 2 do umowy pożyczki.

2. Udzielenie pożyczki związane jest z pobraniem przez pożyczkodawcę opłaty przygotowawczej (opłata) oraz prowizji za udzielenie pożyczki (prowizja).

3. Opłata obejmuje wynagrodzenie pożyczkodawcy za przygotowanie i dostarczenie umowy oraz ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorcy m.in. poprzez sprawdzenie w bazach zewnętrznych. Opłata jest naliczana jednorazowo i spłacana wraz z pierwszą ratą zgodnie z harmonogramem spłat.

4. Prowizja jest naliczona jednorazowo i spłacana wraz z pierwszą ratą zgodnie z harmonogramem spłat. Prowizja za udzielnie pożyczki nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy w szczególności w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki lub wypowiedzenia umowy.

5. Odsetki kapitałowe wynoszą 20.5% w skali roku, ale nigdy nie więcej niż maksymalna wysokość odsetek wynikających z art. 359§2¹ k.c. czyli nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych. Odsetki naliczane są od kapitału pożyczki począwszy od dnia wypłaty pożyczki aż do dnia terminu płatności (wymagalności) pożyczki.

6. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego czyli odsetki po upływie terminu płatności (wymagalności) wynoszą 24.5% w skali roku, ale nigdy nie więcej niż maksymalna wysokość odsetek wynikających z art. 481§2¹ k.c. czyli nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki naliczane są od kapitału pożyczki, prowizji oraz opłaty począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności (wymagalności) do dnia spłaty pożyczki.

7. Dla naliczania odsetek strony przyjmują rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz przyjmują, że rok ma 365 dni.

§2 Wypłata oraz spłata pożyczki

1. Pożyczka jest wypłacana w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanego egzemplarza umowy przez pożyczkodawcę na konto bankowe pożyczkobiorcy o numerze [NUMER RACHUNKU FIRMOWEGO]. Po wypłacie pożyczki pożyczkodawca przesyła pożyczkobiorcy na trwałym nośniku harmonogram spłat na wskazany w umowie adres poczty e-mail.

2. Za dzień wypłaty pożyczki strony przyjmują dzień obciążenia wypłatą pożyczki rachunku bankowego pożyczkodawcy.

3. Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę zgodnie z harmonogramem spłat na konto bankowe pożyczkodawcy o numerze 91 2490 0005 0000 4600 9561 3822.

4. Przelew spłaty pożyczki powinien wskazywać: numer umowy pożyczki oraz pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie przelewu, pozwalające na jego identyfikację.

5. W przypadku, gdy termin wymagalności pożyczki według harmonogramu spłat przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin wymagalności ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

6. Każda kwota wpłacona przez Pożyczkobiorcę będzie zaliczana w następującej kolejności:
1) opłata, prowizja,
2) kapitał pożyczki,
3) odsetki kapitałowe,
4) koszty windykacyjne, koszty sądowe, koszty egzekucyjne,
5) odsetki od zadłużenia przeterminowanego.

7. Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, bez dodatkowych kosztów za wcześniejszą spłatę. Wcześniejsza spłata pożyczki nie powoduje zmniejszenia naliczonej opłaty i prowizji.

§3. Działania windykacyjne

1. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, pożyczkodawca jest uprawniony do podejmowania w stosunku do pożyczkobiorcy działań windykacyjnych dopuszczalnych w świetle prawa.

2. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych, mających na celu monitorowanie oraz dochodzenie uregulowania należnego zobowiązania wykonywane będą w szczególności następujące czynności: wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości tekstowej sms, wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości e-mail, wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty, których koszt wynosi: 1) wysłanie pierwszego wezwania do zapłaty 30 zł,
2) wysłanie drugiego wezwania do zapłaty 50 zł,
3) wysłanie trzeciego wezwania do zapłaty 50 zł.

3. Wezwania do zapłaty będą wysyłane listownie oraz w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty e-mail.

4. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej przy czym strony ustalają, że wezwania do zapłaty zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biur Informacji Gospodarczej wraz z podaniem firmy, adresu oraz siedziby tego biura mogą być wysyłane także w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty e-mail.

§4. Wypowiedzenie umowy

1. Niniejsza umowa została zawarta do dnia spłaty pożyczki będącej przedmiotem umowy.

2. W przypadku niedotrzymania harmonogramu spłat pożyczki pożyczkodawca wzywa pożyczkobiorcę do dokonania spłaty w terminie 14 dni.

3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 pożyczkodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem z terminem, który wynosi 30 dni.

4. Niezależnie od ust. 2 i 3 pożyczkodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z terminem 7 dni w przypadku utraty przez pożyczkobiorcę zdolności kredytowej.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy wszystkie zobowiązania pożyczkobiorcy z umowy co do których termin płatności jeszcze nie nadszedł stają się wymagalne z upływem okresu wypowiedzenia, a pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z umowy nie później niż z upływem okresu wypowiedzenia.

§5. Postępowanie reklamacyjne i pozasądowe rozpatrywanie sporów

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail albo ustnie – telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.

2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Pożyczkodawca informuje pisemnie o sposobie załatwienia reklamacji. Informacja ta może być udzielona drogą elektroniczną na wniosek pożyczkobiorcy.

4. Pozostałe zasady rozpatrywania reklamacji regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych pożyczkobiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków). Pożyczkodawca, będąc administratorem opisanych powyżej danych osobowych przetwarza te dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.).

2. Pożyczkobiorca podczas procesu wnioskowania o pożyczkę zapoznał się z informacjami podawanymi w przypadku zbierania danych od osoby (warunki ochrony danych) wypełniającymi regulację art.13 RODO.

3. Niezależnie od ust. 2 wszelkie informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych przez pożyczkodawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie www.szybka-moneta.pl

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego według wyboru pożyczkobiorcy.

2. Wszelkie zmiany umowy w tym wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Dla niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) zgody pożyczkobiorcy
2) harmonogram spłat

5. Niniejsza umowa została doręczona pożyczkobiorcy przed zawarciem na adres poczty e-mail wraz z wstępnym harmonogramem spłat celem zapoznania się z jej treścią.Pożyczkodawca................ ...............................
(data) (podpis)

Pożyczkobiorca................ ...............................
(data) (podpis)