Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

osobom fizycznym
przez VEGA sp. z o.o. w Krakowie


§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.szybka-moneta.pl oraz szczegółowe warunki udzielania pożyczek pieniężnych przez Vega sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Regulamin stanowi integralną część umów pożyczek zawieranych przez Vega sp. z o.o.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.szybka-moneta.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy pożyczki.

3. Operatorem strony www.szybka-moneta.pl jest VEGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200.000,00 zł.

§2 Definicje

Określenia użyte w Umowie Ramowej i niniejszym Regulaminie pisane dużymi literami oznaczają:
1. Biura Informacji Gospodarczej – jeden, kilka lub wszystkie z następujących podmiotów: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).

2. Biuro Informacji Kredytowej oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, numer KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633.

3. Całkowity Koszt Pożyczki - wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką.

4. Decyzja - decyzja kredytowa Pożyczkodawcy o udzieleniu Pożyczki Pożyczkobiorcy (pierwszej lub kolejnych), na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki i pozytywnej Weryfikacji.

5. Dzień Spłaty - ostatni dzień Okresu Pożyczki, w którym zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki nastąpić powinna wpłata przez Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki do Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy. W przypadku, gdy Dzień Spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Dzień Spłaty Pożyczki ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

6. Formularz - formularz informacyjny dotyczący zaciągniętej Pożyczki, zawierający wszelkie związane z nią dane, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej, a także przekazywany Pożyczkobiorcy, za pomocą poczty elektronicznej każdorazowo przy zaciąganiu Pożyczek.

7. Hasło - kombinacja znaków dowolnie ustalona przez Pożyczkobiorcę, służąca do identyfikacji Pożyczkobiorcy, ustalona w trakcie procesu Rejestracji, w celu zagwarantowania wyłączności dostępu danych Pożyczkobiorcy i znana jedynie Pożyczkobiorcy oraz niepodlegająca rozpowszechnianiu i przekazywaniu Osobom trzecim. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków i powinno być niepowtarzalne oraz trudne do odgadnięcia.

8. Konto Bankowe Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę, na który Pożyczkodawca przekaże - zgodnie z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki - środki pieniężne w ramach zawartej Umowy Pożyczki.

9. Konto Bankowe Pożyczkodawcy – jeden z aktualnych rachunków bankowych Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej oraz na Stronie WWW.

10. Konto Internetowe - zbiór zasobów na stronie internetowej Pożyczkodawcy, dostępnych dla Pożyczkobiorcy po zalogowaniu indywidualnymi danymi dostępowymi jak login i hasło, zawierający dane Pożyczkobiorcy oraz informacje związane z jego aktywnością i działaniami oraz umożliwiający korzystanie z usług oferowanych przez Pożyczkodawcę, tworzony w procesie Rejestracji i podlegający późniejszym modyfikacjom na wniosek Pożyczkobiorcy lub w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej przez Pożyczkobiorcę. Podczas procesu aktywacji Konta Internetowego, Pożyczkobiorca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą indywidualny link aktywacyjny do strony z polem, w który wpisuje kod otrzymany w wiadomości SMS na telefon komórkowy. Aktywacja Konta Internetowego następuje po prawidłowej identyfikacji dostępu Pożyczkobiorcy do numeru telefonu oraz adresu mailowego podanego poprzez Pożyczkobiorcę w procesie Rejestracji.

11. Kwota Pożyczki do Spłaty - Kwota Pożyczki, powiększona o Opłatę za Udzielenie Pożyczki.

12. Kwota Pożyczki - kwota wypłacana przez Pożyczkodawcę na Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.

13. Nieterminowa Spłata - wpłata przez Pożyczkobiorcę Kwoty Pożyczki do Spłaty po Dniu Spłaty lub brak spłaty Pożyczki.

14. Odsetki - świadczenie uboczne pobierane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy, wyłącznie w przypadku Nieterminowej Spłaty Pożyczki. Odsetki w tym przypadku naliczane są w wysokości wskazanej w Umowie Ramowej za okres od Dnia Spłaty do dnia rzeczywistej zapłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty.

15. Odsetki przy Odstąpieniu – świadczenie uboczne pobierane przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy, wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Ramowej lub od poszczególnej Umowy Pożyczki. Odsetki w tym przypadku naliczane są w wysokości wskazanej w Umowie Ramowej za okres od dnia wypłaty Kwoty Pożyczki do dnia zwrotu Kwoty Pożyczki.

16. Okres Pożyczki - okres wybrany przez Pożyczkobiorcę podczas wypełniania Wniosku o Udzielenie Pożyczki, rozpoczynający swój bieg w pierwszym dniu po dniu wypłaty Pożyczki.

17. Opłata za Udzielenie Pożyczki – opłata ponoszona przez Pożyczkobiorcę za przygotowanie Umowy Pożyczki oraz za przekazanie Pożyczkobiorcy środków pieniężnych. Wysokość Opłaty za Udzielenie Pożyczki wskazana jest w Tabeli oraz każdorazowo na kalkulatorze we Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz w Formularzu.

18. Opłata Rejestracyjna - opłata w wysokości 0,01 zł (1 grosz) ponoszona przez Pożyczkobiorcę za Rejestrację na Stronie internetowej Pożyczkobiorcy i założenie Konta Internetowego, służąca do weryfikacji przez Pożyczkodawcę akceptacji postanowień Umowy Ramowej i potwierdzenia jej otrzymania, udzielenia Pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Ramowej oraz poprawności danych Konta Bankowego Pożyczkobiorcy. Zmiana numeru rachunku powoduje konieczność ponownego przelania 0,01 zł (1 grosz). Opłata Rejestracyjna jest zwracana Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu Opłaty na rachunek Pożyczkodawcy.

19. Osoba trzecia - podmiot, który nie jest Stroną Umowy Ramowej i Umowy Pożyczki.

20. Pełnomocnictwo - umocowanie udzielone Pożyczkodawcy (z prawem do reprezentowania w tym zakresie Stron Umowy Ramowej) przez Pożyczkobiorcę, do zawarcia Umowy Ramowej w formie elektronicznej, poprzez opatrzenie Umowy Ramowej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹§1 kodeksu cywilnego.

21. Pożyczka - środki pieniężne udzielone przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w Umowie Ramowej i w Regulaminie, w wysokości nieprzekraczającej 7000 zł.

22. Kolejna Pożyczka – druga i kolejne Pożyczki udzielane w oparciu o Umowę Ramową.

23. Kontomatik – usługa informatyczna świadczona przez Kontomierz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegająca na weryfikacji danych Pożyczkobiorcy oraz wykonaniu punktacji kredytowej Pożyczkobiorcy on-line poprzez logowanie się Pożyczkobiorcy do systemu bankowości elektronicznej. Usługa umożliwia Pożyczkodawcy natychmiastową identyfikację Pożyczkobiorcy w oparciu o dane jego rachunku bankowego oraz szybkie uzyskanie punktacji kredytowej opartej na prawdziwej historii operacji bankowych.

24. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Stroną Umowy Ramowej.

25. Pożyczkodawca - VEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000281138; NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200.000,00 zł.

26. Rejestracja - proces rejestracji danych Pożyczkobiorcy na Stronie WWW, wykonywany przez Pożyczkobiorcę, w wyniku którego zakładane jest Konto Internetowe chronione Hasłem. Podczas procesu rejestracji Pożyczkobiorca podaje następujące dane obowiązkowe: (a) imię, (b) nazwisko, (c) numer PESEL, (d) serię i numer dowodu tożsamości, (e) adres zameldowania, (f) adres korespondencyjny, (g) adres e-mail, (h) numer telefonu komórkowego. Następnie Pożyczkobiorca zapoznaje się z Umową Ramową, Pełnomocnictwem oraz Warunkami Ochrony Danych Osobowych i je akceptuje.

27. Regulamin - niniejszy dokument, zespół zasad regulujących proces udzielania Pożyczek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w ramach Umowy Ramowej.

28. Strona - Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca.

29. Strony - Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca razem.

30. Strona WWW – strona internetowa Pożyczkodawcy umieszczona pod adresem www.szybka-moneta.pl, na której Pożyczkobiorca dokonuje elektronicznej rejestracji, zakłada Konto Internetowe, wypełnia Wnioski o Udzielenie Pożyczki.

31. Umowa Pożyczki – pierwsza lub kolejna umowa pożyczki zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą, na warunkach określonych w Umowie Ramowej, Regulaminie i Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

32. Umowa Ramowa - umowa zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, na podstawie której udzielane są Pożyczkobiorcy Pożyczki, w sposób i na zasadach określonych w tej umowie oraz Regulaminie.

33. Weryfikacja - działania przeprowadzane przez Pożyczkodawcę, w celu potwierdzenia danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas procesu Rejestracji oraz w celu potwierdzenia zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, w szczególności zasięgnięcie informacji o Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej, Biurze Informacji Kredytowej a także potwierdzenie danych właściciela konta bankowego, z którego przelana została Opłata Rejestracyjna. Weryfikacja może być przeprowadzana również w formie telefonicznej lub poprzez Kontomatik.

34. Wniosek o Udzielenie Pożyczki - wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Konta Internetowego na Stronie WWW, rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający następujące dane: (a) wnioskowaną kwotę Pożyczki, (b) wnioskowany Termin Spłaty Pożyczki.

35. RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715).

36. Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Pożyczkodawcy zajmująca się obsługą techniczną, organizacyjną i doradczą Pożyczkobiorców, uprawniona do kontaktu z Pożyczkobiorcami w imieniu Pożyczkodawcy.

37. Tabela – zamieszczone na Stronie WWW zestawienie aktualnie obowiązujących Opłat za Udzielenie Pożyczki, a także pozostałych opłat i kosztów.

§3 Warunki przyznawania Pożyczek

1. Pożyczka na podstawie Umowy Ramowej może być udzielona Pożyczkobiorcy posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającemu:
(a) status konsumenta w rozumieniu zapisów kodeksu cywilnego,
(b) wiek od 20 do 75 lat,
(c) obywatelstwo polskie z miejscem stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
(d) zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki,
(e) rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Polski,
(f) aktywne Konto internetowe na Stronie WWW Pożyczkodawcy.

2. Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie: informacji podanych Pożyczkodawcy, dostarczonych dodatkowych dokumentów potwierdzających dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas procesu Rejestracji, informacji pozyskanych w toku Weryfikacji oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy, a także wyraził wolę zawarcia z Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki i spełnia wszelkie wymagania stawiane przez Umowę Ramową i Regulamin.

3. W przypadku zawierania kolejnej Pożyczki na podstawie Umowy Ramowej, warunkiem udzielenia kolejnej Pożyczki jest spłata przez Pożyczkodawcę jakiejkolwiek zaciągniętej wcześniej Pożyczki wraz ze wszystkimi wymaganymi odsetkami i opłatami.

4. Pożyczkodawca może organizować promocje w ramach których Pożyczkobiorca otrzymuje obniżenie Opłaty za Udzielenie Pożyczki na pierwszą lub kolejną Umowę Pożyczki.

5. Warunki promocji są każdorazowo określane w Regulaminie promocji, który Pożyczkobiorca otrzymuje na trwałym nośniku.

6. Warunkiem skorzystania z promocji oferowanej przez Pożyczkodawcę jest spłacenie Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.

7. W przypadku spłaty Pożyczki po upływie Dnia Spłaty lub braku spłaty Pożyczki, udzielony rabat ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ramowej.

§4 Rejestracja oraz zawarcie Umowy Ramowej i pierwszej Umowy Pożyczki

1. Warunkiem zawarcia Umowy Pożyczki jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę Rejestracji na Stronie WWW oraz założenie własnego Konta Internetowego.

2. Złożenie pierwszego Wniosku o Udzielenie Pożyczki po dokonaniu Rejestracji na Stronie WWW przez danego Pożyczkobiorcę jest jednocześnie złożeniem wniosku o zawarcie Umowy Ramowej.

3. Pożyczkobiorca podczas tworzenia Konta Internetowego, w trakcie Rejestracji, powinien podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd oraz skutkujące doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.

4. W trakcie Rejestracji Pożyczkobiorca ustala Hasło, które w przyszłości służyć będzie do logowania się Pożyczkobiorcy do Konta Internetowego na Stronie WWW.

5. Po dokonaniu Rejestracji na Stronie WWW, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy kwoty 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) tytułem Opłaty Rejestracyjnej. Opłata Rejestracyjna jest zwracana Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu Opłaty na rachunek Pożyczkodawcy.

6. Po pozytywnym zarejestrowaniu Pożyczkobiorcy na Stronie WWW i założeniu Konta Internetowego, Pożyczkodawca dokonuje Weryfikacji Pożyczkobiorcy i informuje go o Decyzji za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na Koncie Internetowym na Stronie WWW i/lub wysyłając wiadomość na adres e-mail i/lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem sms. W przypadku gdy Decyzja przyznaje Pożyczkę na kwotę mniejszą niż złożony Wniosek o Udzielenie Pożyczki, dla zawarcia Umowy Ramowej i Umowy Pożyczki konieczna jest akceptacja Decyzji przez Pożyczkobiorcę poprzez akceptację na Koncie Internetowym. W przypadku akceptacji Decyzji przez Pożyczkobiorcę Pożyczkę uważa się za udzieloną na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Następnie Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej na trwałym nośniku Formularz dotyczący pierwszej Pożyczki. Zaakceptowanie przez Pożyczkodawcę Umowy Ramowej i Regulaminu oznacza także zawarcie w formie elektronicznej pierwszej Umowy Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Zawarcie Umowy Pożyczki.

7. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną Weryfikacją wynikającą z dokonanej oceny ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie przekaże na adres email Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tej Weryfikacji oraz wskaże bazę danych, na podstawie której dokonano Weryfikacji.

8. Pożyczkobiorca nie może składać kolejnych Wniosków o Udzielenie Pożyczki do momentu Weryfikacji przez Pożyczkodawcę już złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki i wydania Decyzji.

9. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Ramowej Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku lub udostępnia na Koncie Internetowym w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie podpisany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu dokument Umowy Ramowej sporządzony w formie elektronicznej.

10. Po zawarciu Umowy Ramowej dalszy proces udzielenia Pożyczek będzie odbywał się za pośrednictwem Konta Internetowego na Stronie WWW. Wówczas przyjmuje się, że Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie uruchomienia Pożyczki.

§5 Kolejne Pożyczki

1. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie Kolejnej Pożyczki za pośrednictwem:
(a) Konta Internetowego na Stronie WWW.

2. W przypadku pozytywnej Decyzji, Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

3. Przykładowa kalkulacja Kwoty Pożyczki, Opłat i RRSO zawarta jest w Tabeli. Dodatkowo Pożyczkodawca niezwłocznie przesyła Pożyczkobiorcy na jego Konto Internetowe Formularz dotyczący danej Pożyczki.

§6 Dane osobowe

1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Pożyczkodawcę jego adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych oraz danych identyfikacyjnych do porozumiewania się z nim na odległość na potrzeby kontaktu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, w celu realizacji zawartej Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki. W szczególności Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do wysyłania na podany przez Pożyczkobiorcę adres email wezwań do zapłaty wymagalnych należności.

2. Pożyczkobiorca potwierdza, iż podany przez niego na Koncie Internetowym adres email, jest adresem, na który może być doręczana korespondencja. Pożyczkobiorca ma obowiązek zawiadamiać Pożyczkodawcę o każdej zmianie swego adresu email. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na adres email Pożyczkobiorcy wskazany na Koncie Internetowym uważa się za doręczone, chyba że Pożyczkodawcy będzie znany nowy adres e-mail Pożyczkobiorcy albo Pożyczkodawca będzie wiedział, że poprzedni adres e-mail Pożyczkobiorcy przestał być aktualny.

3. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków). Pożyczkodawca, będąc administratorem opisanych powyżej danych osobowych przetwarza te dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.).

4. Pożyczkodawca informuje, że podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę w celu wykonania zawartej z nim Umowy Ramowej i udzielania Pożyczek. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Ramowej i udzielania Pożyczek. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorców jest niezbędne do wykonania Umowy Ramowej i udzielania Pożyczek i następuje w oparciu o art. 6 ust.1 lit b RODO, a w przypadkach w których Pożyczkodawca występuje o zgodę Pożyczkobiorcy na przetwarzanie danych osobowych na mocy art. 6 ust. 1 lit a RODO. W przypadku sądowego dochodzenia należności wobec Pożyczkobiorców podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f RODO. Przy weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy oraz spełnieniu obowiązku identyfikacyjnego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 36 i 37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Natomiast przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, reklamacji Użytkownika oraz udzielaniu odpowiedzi na nie podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

5. Pożyczkobiorcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w art. 15-22 RODO. Pożyczkobiorca ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Pożyczkodawca informuje, a Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO, Pożyczkodawca jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim, takim jak kancelarie prawne lub firmy windykacyjne, w celu dochodzenia roszczeń Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy.

7. Pożyczkodawca informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

8. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017, poz.1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie do pozyskania:

• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor), danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na temat Pożyczkobiorcy do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor), danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w tym między innymi oceny punktowej (scoring) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na temat Pożyczkobiorcy do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie Plac Bankowy 2, dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych.

9. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm.) Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego na rzecz Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich zobowiązań pieniężnych zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody jak również mogących powstać w przyszłości, wynikających z Umowy Ramowej i poszczególnych Umów Pożyczek, do: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2.

10. Zgodnie z art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim Pożyczkobiorca upoważnia Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przekazywania instytucjom, utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, informacji o Pożyczkobiorcy w zakresie niezbędnym do oceny jego zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

11a. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20 w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ich przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez 3 lata od ich udostępnienia.

11b. W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 20 przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

11c. Zgadzam się na udostępnienie Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bociana 20 przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczona odpowiedzialnością przez 3 lata od ich udostępnienia w celu przeprowadzenia przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz możliwości weryfikacji prawidłowości tych analiz.

11d. W celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązania wobec Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Vega Spółka z ograniczona odpowiedzialnością wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązania umowy o kredyt konsumencki moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

11e. Aktualna lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych publikowana jest pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy

12. Pożyczkodawca informuje, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgód zawartych w § 6 ust. 8-11d stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o informacje pozyskane z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2 oraz zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych. Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z tym zastrzeżeniem że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Pożyczkodawcy, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy albo ustnie – telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.

2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem w/w terminu.

3. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę pisemnie o sposobie załatwienia reklamacji. Informacja ta może być udzielona drogą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

4. Pozostałe zasady rozpatrywania reklamacji regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

§8 Postanowienia końcowe

1. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Pożyczkodawcę mogą być rejestrowane.

2. Wszelkie dokumenty oraz wzory dostępne są na stronie internetowej www.szybka-moneta.pl.

3. Językiem służącym do komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski.